Polityka Prywatności – Konferencja

Organizatorem Konferencji jest Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio 

Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12.
Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: w Stowarzyszeniu Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 500112226 adres poczty elektronicznej: dpo@dgc.pl
Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do organizacji konferencji „Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnym chorym”.
Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego: Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
Informacje o odbiorcach danych osobowych: Stowarzyszenie będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stowarzyszenie powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców działających bezpośrednio na jego zlecenie.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w którym zostały zebrane.
Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do wniesienia skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.