„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOSPICJUM IM. OJCA PIO W PUCKU”
I. Zamawiający:
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, 84-100 Puck
NIP: 587-158-86-77, KRS: 0000231110
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na
przebudowie fragmentu części istniejącej budynku Hospicjum oraz rozbudowie o nową część
budynku.
W zakres zamówienia wchodzi również przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz każdej
innej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem dokumentacji projektu
budowlanego).
III. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie prac : IV kwartał 2018/ I kwartał 2019
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
a. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln. zł.
b. Zapewnią 3 letnią gwarancję na zrealizowane prace.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b. Wykaz zrealizowanych robót oraz referencje z ostatnich 5 lat przedstawiające jak najbardziej
zbliżone inwestycje do planowanego przedsięwzięcia.
c. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z warunkami określonymi w pkt IV lit. A.
d. Oświadczenie o dokonaniu obowiązkowej wizji lokalnej miejsca budowy.
e. Oświadczenie o pełnym zapoznaniu się z materiałami przetargowymi.
VI. Ocena oferty:
Analiza ofert dokonywana będzie przez Inwestora, który wybierze firmę jego zdaniem
najodpowiedniejszą kierując się kryterium, w którym na wybór wpływać będzie w 80 % cena a w
20% doświadczenie wykonawcy. W przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny Inwestor ma prawo
do odrzucenia oferty.
VII. Materiały przetargowe, termin i miejsce składania zgłoszeń oraz ofert:

1. Zgłoszenie zamiaru udziału w przetargu należy kierować na adres mailowy Zamawiającego :
m.kaczkowska@hospitium.org do 02.10.2018 (wtorek) do godziny 16:00.

2. Materiały przetargowe zostaną udostępnione oferentom w wersji elektronicznej pomiędzy
03.10.2018 (środa) a 05.10.2018 (piątek).

3. Ofertę wraz z ramowym harmonogramem realizacji prac należy złożyć do dnia 05.11.2018
(poniedziałek) do godziny 16:00 w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie,
zawierającej:
a) wersję elektroniczną oferty, w postaci płyty CD, z zestawieniem kosztów w formacie Excel
oraz opisem technicznym w pliku Word.
b) wersję papierową oferty.

do Zamawiającego na adres:

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12,
84-100 Puck
Pani Małgorzata Regosz-Kaczkowska

 

Ogłoszenie w sprawie przetargu na wybór GW_Przebudowa i rozbudowa hospicjum w Pucku