OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12,

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są moje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Puckie Hospicjum w następujących celach:

 1. Wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu umożliwienia komunikacji elektronicznej pomiędzy Tobą a Puckim Hospicjum, realizacji usługi Newsletter, a także w celach marketingowych oraz dopasowania treści witryny internetowej Hospicjum do Twoich ustawień. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wówczas udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. W celu wykonania łączących Hospicjum oraz Ciebie umów, w szczególności umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas ta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu wywiązania się przez Hospicjum ze spoczywających na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas przepis ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń
 5. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Hospicjum, w szczególności:
 • a. wyrażającego się w nawiązaniu z Tobą kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości;
 • b. zapewnienia ochrony prawnej Hospicjum, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • c. realizacji marketingu i komunikacji bezpośredniej, w szczególności informowaniu Ciebie o bieżącej działalności Hospicjum, nowościach związanych z prowadzoną przez Hospicjum stroną internetową;
 • d. zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Hospicjum statystyki oglądalności strony www.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas wyżej zdefiniowany prawnie uzasadniony interes Hospicjum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).

7. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).

8. Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)

 

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Jakie kategorie moich danych są przetwarzane przez Hospicjum?

Hospicjum przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

• dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, adres-email, telefon);
• dane niezbędne do wykonania umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
• dane adresu elektronicznego, tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem;
• dane profilu na portalu społecznościowym, za pomocą którego doszło do interakcji ze stroną internetową Hospicjum;
• wszelkie inne dane przekazane przez Ciebie na rzecz Hospicjum.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Hospicjum. Odbiorcami Twoich danych osobowych w takim przypadku są:

 1. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
 2. podmioty świadczące usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 3. podmioty świadczące na rzecz Hospicjum usługi z zakresu public relations w mediach społecznościowych i Internecie;
 4. podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia portali społecznościowych, w szczególności Facebook;
 5. podmioty wobec których Hospicjum będzie zobowiązana przekazać Twoje dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. dostawcy usług płatniczych, banki, w zakresie rozliczeń pieniężnych;
 7. podmioty współpracujące z Hospicjum, w szczególności kancelarie prawne.

Z jakich źródeł Hospicjum pozyskuje dane osobowe?

Hospicjum zasadniczo pozyskuje dane osobowe wyłącznie od Ciebie. Jeżeli nie przekazałeś Hospicjum swoich danych, to pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych lub innych źródeł, tj. bank (dane osobowe podane na przelewie).

Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Hospicjum nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Hospicjum na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane przez Hospicjum?

Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Tobą i prowadzenia korespondencji,
 • przez okres, na który została udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgoda na realizację usługi newsletter,
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Hospicjum,
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

– zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych przez Hospicjum?

W związku z przetwarzaniem przez Hospicjum Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
  Telefon: (22) 531 03 00

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

 • możliwość nawiązania z Tobą kontaktu lub
 • należytego wykonania umowy przez Hospicjum. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Tobą lub
 • w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie zawartości strony internetowej.

Czy moje dane są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Twoje dane mogą podlegać profilowaniu, tj. automatycznej ocenie niektórych czynników osobowych, z wykorzystaniem systemów informatycznych. Hospicjum dokonuje profilowania, aby możliwie najdokładniej dobrać materiały komunikacyjne, marketingowe i promujące działalność Hospicjum i dostosować je w szczególności do Twoich preferencji. Profilowanie opiera się wyłącznie na przekazanych Hospicjum danych osobowych, o których mowa powyżej. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w sprawie profilowania Twoich danych.