Klauzula informacyjna dla Darczyńców

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: dpo@dgc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Hospicjum, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. w celu przekazania podziękowań, przekazywania informacji o działaniach Hospicjum, a także w celu przekazywania i dostosowywania treści w sposób możliwie najbardziej odpowiadający Pana / Pani preferencjom (w tym za pomocą profilowania), ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania danych będzie także umowa darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązki nałożone na Hospicjum na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) kategoria danych osobowych to dane niewrażliwe, w szczególności dane kontaktowe, dane osoby składającej zlecenie płatnicze (imię nazwisko, adres, adres e-mail), wysokość darowizny, numer konta bankowego, lub inne przekazane przez Pana / Panią dane;

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pani/Pana, od operatora płatności online, z właściwego banku lub urzędu skarbowego;

6 ) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, świadczące usługi utrzymania sieci i serwerów, banki, instytucje płatnicze (operatorzy płatności online), zewnętrzne kancelarie prawne, kurierzy, operatorzy pocztowi, itp.;

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy darowizny, a później przez okres niezbędny do wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, lub przez okres do czasu niewniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – zależnie, który z tych okresów będzie dłuższy;

8) Hospicjum pozyskuje dane osobowe od Pana / Pani (imię, nazwisko, e-mail, kwota wpłaty), od operatora płatności elektronicznych (dane adresowe) lub od banku, z którego dokonujesz przelewu (dane osobowe podane na przelewie);

9) W przypadku danych przekazywanych przez Pana / Panią osobiście – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, natomiast jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia i wykonania darowizny na rzecz Hospicjum;

10) Hospicjum nie zamierza przekazywać Pan / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Hospicjum na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego;

11) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w szczególności wobec przetwarzania w celach marketingu, profilowania itp.;

12) Pana / Pani dane mogą podlegać profilowaniu  tj. automatycznej ocenie niektórych Pana / Pani czynników osobowych, z wykorzystaniem systemów informatycznych. Hospicjum dokonuje profilowania, aby możliwie najdokładniej dobrać materiały komunikacyjne, marketingowe i promujące działalność Hospicjum i dostosować je w szczególności do Pana / Pani preferencji. Profilowanie opiera się wyłącznie na przekazanych Hospicjum danych osobowych, o których mowa powyżej. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w sprawie profilowania Pana / Pani danych;

13) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Telefon: (22) 531 03 00