Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Treść klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: dpo@dgc.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia wolontariatu,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Telefon: (22) 531 03 00
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.