KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REJESTROWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Informujemy, że:
1. Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych jest Puckie Hospicjum pw. Św.
Ojca Pio , z siedzibą w 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności
obsługi klienta.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz na postawie
art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
4. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż
1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu przechowywane będą nie dłużej niż 2 miesiące od dnia nagrania. Po
upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszaj przepisy
dotyczące danych osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Telefon: (22) 531 03 00
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (58) 678 03 95 oraz drogą elektroniczną
kontakt@hospitium.org lub www.hospitium org.