Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pokoi gościnnych

Treść klauzuli:

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12,2)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpo@dgc.pl.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakwaterowania w pokoju gościnnym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Telefon: (22) 531 03 00

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.