REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ – FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 • 1. Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio z siedzibą w Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12,
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług Formularza Kontaktowego, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzone przez Operatora, znajdujące się pod adresem www.hospitium.org
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonaniu Usługi, wstępujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. Usługa – usługa świadczoną przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza Kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator, Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio z siedzibą w Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12, publikuje niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Formularza Kontaktowego, który określa: zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,
 2. zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępnej na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników,
 3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 4. Operator: udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 5. zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy,
 6. ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 7. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 8. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazane w ust. 2 lit. a wyżej nie wiążą Użytkowników.
 9. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie oraz przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego widocznego elementu formularza znajdującego się na Stronie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym”.
 10. Brak zapoznania się z regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.
 • 3. Usługa świadczoną drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy Usługę Formularz Kontaktowy, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz Kontaktowy).
 2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
 3. Kopiowanie treści udostępnianych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania udostępnionej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 • 4. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
 1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:
 2. dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. posiadania adresu elektronicznego (email),
 4. skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
 5. Użytkownicy korzystający z Usługi, są zobowiązani do:
 6. powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
 7. powstrzymania się od wykonania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Operatora,
 8. powstrzymanie się od wykorzystywania Usługa do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku:
 10. naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
 11. naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 12. podjęcia przez użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie za Strony lub Usługi przez innych Użytkowników,
 13. podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych do prawidłowej subskrypcji Usługi,
 14. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.
 15. Dane osobowe Użytkownika są usuwane z bazy adresowej Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu otrzymania rezygnacji za świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest sygnalizowane Użytkownikowi specjalnym komunikatem, kierowanym do Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej (email) wysłany na adres elektroniczny (email) Użytkownika, potwierdzającym usuniecie danych Użytkownika z bazy danych Operatora.
 • 5. Formularz kontaktowy
 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Usługa Formularza Kontaktowego jest świadczona nieodpłatne.
 3. Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce “Napisz do nas”
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Napisz do nas”, które obejmuje:
 5. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu,
 6. podanie treści zapytania,
 7. zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym”.
 8. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest równoważne z:
 9. wyrażenie przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora usługi Formularz Kontaktowy,
 10. wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych Osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidywanymi w RODO, w szczególność w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.
 11. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 12. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora na adres elektroniczny (email): kontakt@hospitium.org z adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestanie świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.
 • 6 Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 2. Operator jest równocześnie Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony.
 3. Podanie danych osobowych następuje w Formularzu Kontaktowym, o którym mowa w §5 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z §5 powyżej są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu wskazanym powyżej oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług, jak również w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym.
 5. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas konieczny do świadczenia Usługi.
 6. Operator w zakresie wykonania Usługi może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres elektroniczny (email),
 4. numer telefonu.
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji Usługi „Formularz Kontaktowy”, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za pośrednictwem Formularza zapytanie.
 • czynności poprzedzających zawarcie umowy podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie dotyczącym oferty Operatora,
 • Podstawach szczegółowo wskazanych w Polityce prywatności w odniesieniu do stosowania plików cookies, prowadzenia statystyk oraz zarządzania stroną internetową.
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do tworzenia treści marketingowych indywidualnie adresowanych do Użytkowników, jeżeli Użytkownicy wyrażą na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru w trakcie korzystania z Usług.
 2. Operator, pełniący jednocześnie funkcję Administratora danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania ich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia Skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcia zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności Operatora.
 • 7. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług
 1. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
 2. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie nieuprawnionych od treści informacji składających się na Usługi.
 • 8. Odpowiedzialność
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usługi, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadku wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
 3. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
 • 9 Reklamacje
 1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownicy mają prawo na złożenie reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. adres elektroniczny Użytkownika,
 3. opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
 1. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Operatora.
 2. Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Operatora, na adres jego siedziby: Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12
 3. Operator dołoży starań, aby reklamację były rozpatrzony w terminie naj później 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
 4. Operator poinformuję użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści reklamacji.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Operatora.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hospitium.org zakładka “napisz do nas”.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2021r

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez

 1. Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio z siedzibą w Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia mojej sprawy, zgodnie z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną . Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzam zgodę na przekazanie mi informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Pełną informację RODO znajdziesz pod adresem https://hospitium.org/polityka-prywatnosci/