INFORMACJA – MONITORING WIZYJNY

INFORMACJA – MONITORING WIZYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne w podmiocie leczniczym jest: Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio , z siedzibą w 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewniania ochrony osób i mienia znajdującego się w podmiocie leczniczym. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania Państwa wizerunku. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 58 678 03 95 , drogą elektroniczną kontakt@hospitium.org lub www.hospitium org.